WETTELIJKE INFO — MyQM

Presentatie van de site :

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor het Vertrouwen in de Digitale Economie, bekend als L.C.E.N., brengen wij de volgende informatie onder de aandacht van de gebruikers en bezoekers van de site: www.myqm.io:

Juridische informatie :
Status van de eigenaar : Bedrijf BVBA
Bedrijfsnaam: MyQM SA
Adres: Rue du Progès, 13 – 7503 Tournai
Tel: +3269545269
Maatschappelijk capitaal : 1.090.023,66 €
SIRET : 0641887503
S.C.R.: 0641887503
Intracommunautair BTW-nummer: BE0641887503
E-mailadres: hello@myqm.io
De ontwerper van de site is : Labelpages
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijk persoon
De Webmaster is: Giovanna Brivitello
De hosting van de site is : Netlify ; 2325 3e St #215, CA 94107 San Francisco

Beschrijving van de geleverde diensten :

Het doel van de website www.myqm.io is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf. De eigenaar van de site streeft ernaar om op de site www.myqm.io zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken. Hij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de update, ongeacht of deze veroorzaakt worden door hem of door derde partners die hem deze informatie verstrekken. Alle informatie die op de site www.myqm.io wordt aangeboden, wordt uitsluitend ter informatie gegeven, is niet uitputtend en kan worden gewijzigd. Ze worden gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die werden aangebracht sinds ze online werden gezet.

Intellectuele eigendom en vervalsingen :

De eigenaar van de site is eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of bezit de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met inbegrip van tekst, afbeeldingen, grafieken, logo’s, pictogrammen, geluiden, software … Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van het geheel of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend aan de e-mail: hello@myqm.io. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die hij bevat zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Cookies :

De gebruiker wordt geïnformeerd dat tijdens zijn bezoeken aan de site www.myqm.io, één of meerdere cookies automatisch op zijn computer kunnen worden geïnstalleerd. Een cookie is een klein bestand dat de identificatie van de gebruiker niet toelaat, maar dat informatie over de navigatie van een computer op een site registreert. De gegevens die op deze manier worden verkregen, zijn bedoeld om de latere navigatie op de site te vergemakkelijken, en zijn ook bedoeld om verschillende maatregelen te kunnen nemen om het bezoek aan de site te vergemakkelijken.

Bescherming van goederen en personen – beheer van persoonsgegevens :

In Frankrijk worden de persoonsgegevens met name beschermd door wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en verordening nr. 2016/679, bekend als de algemene verordening inzake gegevensbescherming (RGPD).

Op de site https://www.myqm.io verzamelt de eigenaar van de site persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker alleen voor de behoefte aan bepaalde diensten die door de site https://www.myqm.io worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van zaken, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de site https://www.myqm.io de verplichting opgelegd om deze informatie al dan niet te verstrekken.

In overeenstemming met de bepalingen van de artikelen 38 en volgende van de wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot de verwerking van gegevens, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker een recht van toegang, rectificatie, verwijdering en verzet tegen persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u uw verzoek naar www.myqm.io per e-mail: e-mail van de webmaster of door een schriftelijk en ondertekend verzoek in te dienen, vergezeld van een kopie van het identiteitsdocument met de handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden gestuurd.

MEER INFORMATIE NODIG?

Vragen? Wij staan ​​tot uw beschikking!